Dating alpabetong pilipino

Ang patinig ay mayroong a, e, at i, samantalang ang o at u naman ay may iisa lamang tunog na lubhang nakalilito.Bawat isa sa mga katinig ay binabasa na may kasama na patinig a, kapag ito ay walang marka sa itaas o sa ibaba na mas kilala sa tawag na “kudlit,” o isang uri ng marka na ginagamit sa mga matatandang sistema ng pagsusulat.

It consisted of five vowels and fifteen consonants (twenty letters).

Nagpadala si Pangulong Mc Kinley ng isang lupon upang mapag-aralan ang mga pangungunahing pangangailangan ng mga Pilipino.

Ang lupon ay pinamunuan ni Komisyong Schurman at ayon sa kanilang ulat, lumitaw na ang pangunahing pangangailangan ng bansa ay ang “walang gugol at pambayang paaralan.” Sinabi rin nila na ang pagpipilit na wikang Ingles ang gawing wikang panturo sa mga Pilipino ay kawalan ng katarungan.

Tulad din ng ibang bansang malaya, ang Pilipinas ay may sarili ding wika. Ang matandang alpabeto ng mga katutubo ay syllabic at binubuo ng tatlong patinig (vowels) at labing-apat na katinig (consonants).

O ito ba ay pinagsama-samang mga salita mula sa iba’t-ibang kultura?

Search for dating alpabetong pilipino:

dating alpabetong pilipino-89dating alpabetong pilipino-6dating alpabetong pilipino-81

Although the Spanish friars were decreed to teach Spanish to the natives, the friars did not implement this as they saw an opportunity to maintain power.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

One thought on “dating alpabetong pilipino”